Klauzula informacyjna - wzór

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest Eutit Polska sp. z o. o., ul. Cementowa 8, 51-503 Wrocław, nr NIP 897-180-50-121, zwany dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: projekt@eutit.pl lub biuro@eutit.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji Umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

6.2   Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym odbiorcom: ……………….. / Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: ………………..

  1. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  2. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.3 W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

*    Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

1 Administrator powinien ujawnić swoją tożsamość i dane kontaktowe, a gdy ma to zastosowanie, również tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela.
2 Fragmenty zaznaczone kursywą są alternatywne, w zależności od tego, czy przetwarzane dane są przekazywane odbiorcom.
3 Jeżeli administrator zamierza podejmować zautomatyzowane decyzje i stosować profilowanie, konieczne jest ujawnienie tego faktu. Należy wskazać, na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jakie są zasady ich podejmowania i jakie może mieć to znaczenie i konsekwencje dla osoby, której dane są w ten sposób przetwarzane. Jeżeli np. wskutek zautomatyzowanego przetwarzania system ustala, jaka jest sytuacja ekonomiczna podmiotu danych i na tej podstawie proponuje jakąś ofertę (np. kredytu, pożyczki, sprzedaży) na zindywidualizowanych warunkach, wówczas trzeba wyjaśnić podmiotowi danych ten proces.

Do pobrania:
klauzula informacyjna dla konsumenta